เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สภาบันภาษา มช. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันขงจื่อ มช.ศูนย์อาเซียนศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มช. จึงจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ “การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีน บนสังคมออนไลน์ WeChat” สำหรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึก ษาและผู้ประกอบการไทย เข้าใจถึงแนวทางการทำการค้า และการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของประ เทศจีน โดยมี ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ Mr.Shen Yi ผอ.สถาบันขงจื่อ ร่วมเปิดงาน
โดย ดร.ปิติพงษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยช่องทางการสังคมออนไลน์ เพื่อการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดประเทศจีน สร้างโอกาสและพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลแก่ผู้ที่เข้าร่วม จุดประกายพัฒนาความคิด เพื่อต่อยอดนำไปสู่ช่องทางการตลาดประเทศจีน อีกทั้งยังเป็น การเริ่มต้นเรียนรู้และสามารถนำเครื่องมือดิจิทัล มาสร้างสรรค์แผนธุรกิจเพื่ออนาคต เสริมสร้างประสบ การณ์และขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และให้กาลังใจแก่นักพัฒนาผลงาน ในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน

ปัจจุบันการค้าในระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆทวีความสำคัญเพิ่มขึ้อย่างรวดเร็ว เมื่อยุคสมัยแห่งดิจิตอล ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ปัจจุบันสินค้าและบริการจำนวนมาก  สามารถสื่อสารและค้าขายผ่านช่องทาง E-Commerce Search Engine และ Social Network โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ที่มีประชากรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากกว่า 700 ล้านคน จึงมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนยุทธ ศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยสนับสนุนให้เกิดการค้าขายบนระบบการค้าออนไลน์ ภายใต้นโยบาย “Cross Border E-Commerce” การศึกษาเรียนรู้รูปแบบการค้าผ่านระบบออนไลน์จีน จึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าการค้า ระหว่างไทยกับจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคุณสมบัติของแผนธุรกิจฯที่เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มละ 5 คน โดยในแต่ละกลุ่มต้องมีนักศึกษาจีน อย่างน้อย1คน (ต้องใช้นักศึกษาจีนเพื่อประกอบการสมัครเปิดช่องทางขายบนวีแชท) และนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ อย่างน้อย 1 คน (เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจ ส่วนของแผนการตลาดเป็นภาษาจีน) ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือกสินค้าจากวิสาหกิจชุม ชนแห่งใดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัด ที่สถาบันฯตั้งอยู่จำนวน 1 ชนิดผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาแผนการตลาดบนช่องทางวีแชท แผนการจัดจำหน่ายสู่ตลาดประเทศจีน
โดยเนื้อหาสำคัญในแผนการตลาด ประกอบด้วย คุณสมบัติของสินค้า ประเภทของสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ คุณประโยชน์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ แผนการผลิต ความพร้อมของวิสาหกิจฯเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ แผนการตลาด การขนส่ง และช่องทางการชำระเงินออนไลน์ เพื่อสนับ สนุนการจำหน่าย ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

โดยในวันนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ โดยมี 10 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันภาษา มช. โดยรางวัลการประกวดรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติ คุณ จำนวน 3 รางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น