นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีนายธนภัทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำประธานกองทุน ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน จ.แม่ฮ่องสอนสายใต้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย รวม จำนวน 204 กองทุน เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสาตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมโรงแรมมิตรอารีย์ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนนายธนภัทร์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2559 วงเงินกองทุนละไม่เกิน 500,000 บาทกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการจำนวน 213 กองทุน โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการจำหน่ายปุ๋ย-ยา โครงการบริการเครื่องจักรทางการเกษตร โครงการร้านค้าชุมชน โครงการปั๊มน้ำมันชุมชนหยอดเหรียญ โครงการน้ำดื่มชุมชนหยอดเหรียญ และโครงการอื่นๆ เช่นเกษตรฟาร์ม การดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2560 วงเงินกองทุนละไม่เกิน 200,000 ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการจำนวน 167 กองทุน ประกอบด้วยโครงการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย และการผลิตทางการเกษตร โครงการผลิตน้ำดื่มชุมชนหยอดเหรียญ โครงการร้านค้าชุมชน และโครงการอื่นๆ ทอผ้า ปลูกผักทั้งนี้ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2561 วงเงินกองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท ปัจจุบันมีกองทุนที่ยื่นเอกสารขอรับงบประมาณจำนวน 127 กองทุน ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดได้ตรวจสอบเอกสารแล้วครบถ้วนถูกต้อง จำนวน 109 กองทุน อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารจำนวน 18 กองทุน ส่วนที่เหลือกำลังเพิ่มเติมทยอยส่งเข้ามาสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 422 กองทุน แยกเป็นกองทุนหมู่บ้านจำนวน 415 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จำนวน 6 กองทุน กองทุนชุมชนทหาร จำนวน 1 กองทุน ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จำนวน 382 กองทุน คงเหลือจำนวน 40 กองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 1 คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอและจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เร่งรัดสนับสนุนและช่วยเหลือในการจดทะเบียนนิติบุคคล ให้ครบทุกกองทุน

ร่วมแสดงความคิดเห็น