เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61 เวลา 10.30 น.ที่ รร.ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) โดยมี พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ เพ็ชรแสง รอง ผอ.รมน. จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิทิต เที่ยงไทย นภอ.ทุ่งช้าง, พ.ต.อ.เอกรัฐ พัฒนสมบัติ ผกก.สภ.ทุ่งช้าง, น.ส.อลิสา อินทะรังษี ผอ.กองการศึกษา ทต.งอบ, นาย ธวัชชัย นันทสว่าง ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 98 บ้านงอบ, นายอินสม อินทะรังสี กำนัน ต.งอบ และนายบุญเล็ก เทพจันตา ปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ ใต้ร่มโพธิ์ทอง ม.10 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ วางแผน จัดทำบัญชี รู้จักแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริง
รวมทั้งโรงเรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้เป็นการสร้างเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้ และซึมซับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในด้านต่าง ๆ นำประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว ชุมชน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ จำนวน 100 คน ในการนี้ได้มีการแสดงต้อนรับของ นร.รร.ไทยรัฐฯ (การฟ้อนนันทบุรีศรีนครน่าน), การกล่าวขอบคุณการดำเนินงานพร้อมส่งมอบโครงการฯ โดย ผอ.ธวัชชัย นันทสว่าง ผอ.รร.ไทยรัฐฯ การมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ให้กับ รร.ไทยรัฐฯ และเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่โครงการฯ จนเสร็จสิ้นโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น