กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอ ยูเนสโกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นมรดกโลก

ไทยเร่งจัดทำเอกสารแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมนครหลวงล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เสนอเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกปลายเดือนนี้
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา เพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอเป็นมรดกโลกต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในวันที่ 30 กันยายนนี้ รวมทั้งรับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอยูเนสโกพิจารณาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก โดยเพิ่มเกณฑ์พิจารณาคุณค่าโดดเด่น ความเป็นสากลของแหล่งมรดกวัฒนธรรม ที่มีหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญ และเห็นชอบให้จัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อคิดเห็นด้านประวัติศาสตร์เสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกประกอบการปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารให้ครบถ้วน
ส่วนการจัดทำเอกสารนำเสนอกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดก อยู่ระหว่างปรับปรุงเอกสาร โดยเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล และจากการใช้เทคโนโลยีไรดาร์ สำรวจพื้นที่โดยรอบ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจัดการน้ำเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม และดำรงชุมชนกับการสร้างเทวสถานจำลอง แผนผังเขาพระสุเมรุและจักรวาลคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ตลอดจนการพบชุมชนโบราณตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 40 แหล่ง ซึ่งบางแหล่งมีการใช้พื้นที่เป็นแหล่งโลหะกรรม การถลุงเหล็ก
ที่มา : สำนักข่าว ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น