วันที่ 14 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยระบุเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ดำเนินการต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงจำเป็นต้องให้ประกาศ คสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคยังมีผลใช้บังคับต่อไปแต่เพื่อให้การจัดเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และพรรคเก่า สามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคต้องดำเนินการก่อนเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 90 วันนับแต่มีการประกาศพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา
ผ่อนปรนให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้บางประการ ได้แก่
– ประชุมเลือกหัวหน้า เลขาธิการฯ เหรัญญิก นายทะเบียนและกรรมการบริหารอื่นของพรรค
– หาสมาชิกได้ภายใน 90 วัน
– แก้ไขข้อบังคับ นโยบายของพรรค
– แต่ยังคงห้ามหาเสียง และทำกิจกรรมการเมืองที่ คสช.อนุญาตเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น