วันที่ 14 กันยายน 2561 พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมได้แก่
1. การรับสมัครจิตอาสาทั่วไป (เพิ่มเติม)
2. การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของจิตอาสา ได้แก่ การทำความสะอาดวัด การพัฒนาโรงเรียน การทาสีรั้วโรงเรียน การซ่อมแซมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำของโรงเรียน บงตัน และการปรับสนามกีฬา เป็นต้น
ในการนี้นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยนำอาหารว่าง ขนม และน้ำดื่ม ไปให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน บงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น