คลายล็อค!! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง (คสช.) เรื่องการดำเนินการตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรรคการเมือง

คำสั่งดังกล่าวออกมา เพื่อแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เพื่อเปิดช่องให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมได้ สาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าว ให้ยกเลิกข้อความมาตรา 141 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองดำเนินการดังต่อไปนี้แทน คือ ในการจัดตั้งพรรคการเมือง จัดให้มีทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งนี้ ให้มีสมาชิก ไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคการเมือง ภายใน 180 วัน และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคทราบ พร้อมหลักฐาน ภายใน 15 วัน สมาชิกพรรคต้องชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่า 5 พันคน ภายใน 1 ปี และให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคน ภายใน 4 ปี ถ้าพรรค การเมืองทำไม่ครบถ้วน จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
หากพรรคการเมืองประสงค์ จะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ในเรื่องเหล่านี้ต้องแจ้งให้ กกต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน คือ
1.แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง
2. เลือกตั้ง หน.พรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
3. จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัด
4. รับสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
5. จัดให้มีกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง และสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
6. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง
7. กิจกรรมทางการเมืองอื่นที่ คสช.กำหนด
ในคำสั่งยังยกเลิกการทำไพรมารีโหวต และกำหนดให้พรรคการเมืองดำเนินการ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมือง 4 คน ตัวแทนสมาชิกที่พรรค การเมืองเลือก 7 คน ซึ่งจะมีหน้าที่และอำนาจพิจารณา เสนอคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ ซึ่งในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง เพื่อเสนอกรรมการบริหารพรรค ให้ความเห็นชอบให้พิจารณาจากสมาชิกที่แสดงความจำนงด้วยตนเอง กับมีสมาชิกเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรรม การสรรหากำหนด โดยให้คำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชาย-หญิง
นอกจากนี้ให้รับฟังความเห็นของ หน.สาขาพรรค ตัวแทนพรรคและสมาชิก ทั้งนี้เมื่อกรรมการบริหารพรรค เห็นชอบผู้สมัครแล้ว ให้ หน.พรรคการเมืองออกหนังสือรับรองให้เป็นผู้สมัครของพรรค และจัดทำบัญชีรายผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรค ไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่กรรมการสรรหาเลือกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสรรหา สรรหาใหม่ หากกรรมการสรรหายืนยันคนเดิม และกรรมการบริหารพรรคไม่ให้ความเห็นชอบอีก ให้คณะกรรมการบริหารพรรค และกรรมการสรรหาประชุมร่วมกัน และมีมติอย่างไรให้ดำเนินการตามนั้น ซึ่งการลงมติต้องเป็นการลงคะแนนลับ และเมื่อกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แล้ว ภายใน 7 วัน ให้พรรคการเมืองเปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะ
ให้พรรคการเมืองประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารกันเองได้ภายในพรรคด้วยสื่อโซเชียลได้ แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะการหาเสียง และ กกต.ต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่กฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการคลายล็อค เพื่อให้พรรคการเมืองและ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งดำเนินการในช่วง 90 วัน ก่อนที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่รองนายกรัฐมนตรี ได้หารือกับ กกต. ก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะมีคำสั่งปลดล็อคอีกครั้ง ช่วงกลางเดือนธ.ค.
ที่น่าสนใจคือ คำสั่ง คสช.ที่ให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้นั้น มีสาระที่น่าสนใจ คือการให้พรรคการเมืองสามารถประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารกับสมาชิกพรรคได้โดยผ่านเทคโนโลยี แต่ต้องไม่เป็นไปในลักษณะของการหาเสียง หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!