เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. ที่ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับแสดงเจตนารมณ์ “ชาว มช. ปฏิเสธถุงพลาสติกหูหิ้ว” และประกาศว่าทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วโดยสิ้นเชิง รวมทั้งจะสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการ ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยจะมีการรณรงค์แบ่งปันถุงผ้าสะอาดให้แก่กันและกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เขียว สะอาด อย่างยั่งยืน (Green and Clean Sustainable University) ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น