รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 4.0 เพิ่มความสะดวก สำหรับผู้มารับบริการด้วยบัตรประชาชน เพียงใบเดียวเท่านั้น

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็น รพ.ตติยภูมิ ในสังกัด มช.ให้บริการผู้ป่วยในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 3,000-5,000 ราย/วัน
โดยมีการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 4.0 เพิ่มความสะดวกด้วย “ตู้คีออสใหม่” ได้นำมาติดตั้งที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
ทั้งนี้ “ตู้คีออส” หรือ “ตู้ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิอัจฉริยะ” เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ในการให้บริการลงทะเบียนตรวจ กรณีมาไม่ตรงตามวันนัด ผู้ป่วยมารับบริการครั้งแรกสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีมาตรงตามนัด และตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกประเภท สำหรับผู้ป่วยนอกด้วยตนเอง ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเชื่อมโยงข้อมูลในการบันทึกประวัติส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และรูปภาพของผู้ป่วย ที่จำเป็นต้องใช้ในการระบุตัวตนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เเละเป็นปัจจุบัน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น สามารถรับบริการได้ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น