ใส่ใจสักนิด!! ก่อนกดน้ำที่ตู้น้ำดื่ม

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ “เป็นสินค้าควบคุมฉลาก” ซึ่งจะต้องมี คําแนะนําในการใช้งานอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในส่วนของสุขอนามัย คือ ต้องดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำภาชนะ ที่นํามาบรรจุ สังเกตสี และกลิ่นของน้ำที่ออกมาจากหัวจ่าย และต้องระบุตาราง รายละเอียดของวัน เดือน ปีที่เปลี่ยนไส้กรองโดยแสดงไว้ที่ด้านหน้าตู้นํ้ำ ให้เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน

รู้หรือไม่? ตู้น้ำดื่มแยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่บริษัทนํามาตั้งให้บริการ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีฉลากถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2553) ลงวันที่ 8 พ.ย.2553 เรื่อง ให้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้ที่ สคบ. 1166

ร่วมแสดงความคิดเห็น