ตร.ภูธรเชียงใหม่ เตือนห้ามให้อาหารนกพิราบท่าแพ ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

ตํารวจภูธร จ.เชียงใหม่ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน ห้ามให้อาหารนกพิราบ บริเวณลานประตูท่าแพ เด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยผู้ให้อาหารและผู้จําหน่าย อาหารมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 25,000 บาท และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทเนื่องจากจํานวนนกพิราบ บริเวณข่วงประตูท่าแพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ เหตุมีประชา ชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเกิดความสงสารนําเศษอาหารมาให้นกพิราบกิน ซึ่งอาจเกิดเชื้อราจากนกพิ ราบ ซึ่งทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้จากเชื้อราคริปโตคอคคัส พบในอุจจาระของ นกพิราบ โดยเฉพาะเด็กและคนชรา อาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากกว่าคนปกติ 1,000 เท่า รวมทั้งโรคปอดอักเสบ หากต้องสัม ผัสหรืออยู่ใกล้ชิดนกพิราบ ควรมีผ้าปิดจมูกและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังสัมผัสสัตว์ ทําความสะอาดเก็บกวาดมูลนก เพราะจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อราได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น