เชียงใหม่ เปิดตัวกองทุน FLR349 ตามรอยศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน FLR349 ตามรอยศาสตร์พระราชา ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำ และความเลื่อมล้ำทางสังคม และความมั่นคงทางอาหาร ดังที่ว่า ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย

วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ ร้านลำดีตี่ขัวแดง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทุน FLR349 เป็นประธานกล่าวเปิดตัวกองทุน FLR349 ตามรอยศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
นายไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทุน FLR349 กล่าวว่า ด้วย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย และภาคีภาคประชาสัมคม ร่วมเปิดตัวกองทุนฟื้นฟูป่าและสร้างระบบอาหารอย่างยั่งยืน FLR349 ซึ่งเป็นเรือโมเดลที่สำคัญสำหรับการนำมาแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำและความเลื่อมล้ำทางสังคม และความมั่นคงทางอาหาร

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ และการสร้างห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ผ่านการอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
กองทุน FLR349 มีเป้าหมายที่จะเป็นโมเดลที่สามารถขยายไปใช้ได้ทุกพื้นที่ในระดับประเทศและสากล เบื้องต้น เปิดโครงการนำร่องที่บ้านสองธาร หมู่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 26 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 130 ไร่ โดยภายใน 10 ปีจะต้องบรรลุเป้าหมายสร้างป่า สร้างอาหารให้ได้ 50,000 ไร่ เปลี่ยนพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมโทรมในประเทศเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารสืบให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน

สำหรับภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวกองทุน และการจัดแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเส้นใยกล้วยของโครงการฯ การจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ ชวนสังคมร่วมฟื้นป่า ซึ่งมีตัวแทนจากภาคประชาสังคม เอกชน และเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย พระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่,นายบุญมา แหลมคม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่,
นายภานิต ภัทรสาริน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด,นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการการเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย และนายนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำปิง ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น