ชมมหาเจดีย์พุทธคยา หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

มหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ครับ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายทรงสถาปนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1992 และยังใช้เป็นสถานที่ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ฉบับภาษาล้านนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2020 นับเป็นการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นครั้งแรกในราชอาณาจักรไทย และเป็นครั้งที่ 8 ของโลก
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 9 ในราชวงศ์มังราย ในครั้งนั้น มีพระเถระชาวลังกาได้นำหน่อศรีมหาโพธิ์มาจากลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน มาปลูกที่วัดป่าแดงหลวง เชิงดอยสุเทพ พระองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงส์การปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จากพระเถระชาวลังกา ก็เลยเกิดพระราชศรัทธาที่จะปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ จึงขออนุญาตตอนกิ่งต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนั้ 2 กิ่ง แล้วนำมาปลูกยังสถานที่อันควร
สถานที่แห่งนั้นก็คือในเขตป่าอรัญญิก ของเมืองซึ่งนั่นก็คือ ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน และโปรดให้ตั้งวัดขึ้น พระราชทานนามว่า วัดมหาโพธาราม ตามนามของต้นศรีมหาโพธิ์ นิมนต์พระอุตตมะปัญญาเถระมาเป็นอธิบดีสงฆ์องค์แรกของวัดนี้ แล้วโปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต หรือสีหโคตรเสนาบดี พร้อมนายช่างและคณะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อจำลองสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงมาทรงสร้างไว้ในพระอารามแห่งนี้ โดยที่พระเจดีย์พุทธคยาที่จำลองมานั้น มีลักษณ์ไม่เหมือนเจดีย์ไหนๆในประเทศไทย มีฐานเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดเจดีย์ 7 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พระเจดีย์เจ็ดยอด หรือมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของวัด ฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในเป็นมหาวิหาร(อุโมงค์) มีพระพุทธรูปปางสิงห์หนึ่งประดิษฐานเป็นพระประธาน พระเจดีย์เจ็ดยอดองค์นี้ เชื่อกันว่าได้ถ่ายทอดมาจากเจดีย์มหาโพธิวิหารพุทธคยา ประเทศอินเดีย สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 เมื่อ พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราช โปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา และทรงคัดเลือกได้พระธรรมทิณ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ผู้จัดเจนในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระองค์ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ณ วัดนี้ ใช้เวลาปีหนึ่งจึงสำเร็จ เป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ลำดับที่ 8 โดยทำมาแล้วทั้งในอินเดียและศรีลังการรวมเจ็ดครั้ง และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ลวดลายปูนปั้นบนผนังด้านรอบองค์เจดีย์เจ็ดยอด เป็นงานประติมากรรมปูนปั้น ภาพเทพยดานั่งขัดสมาธิเพชร ประนมหัตถ์อยู่กลางพระอุระ กับภาพเทพยดาพนมมือยืน ทรงเครื่องภูษาภรณ์ เป็นสมัยนิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยโบราณ สวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเทริด มีทั้งแบบทรงสูงและทรงเตี้ย สังเกตบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ เช่น ลายกระจับ ลายดอกบัว ลายหน้ากาล ลายดอกไม้ เป็นที่น่าชมยิ่ง บนพื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วง นอกจากนี้ยังมีลายประดับหัวเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
ซุ้มประตูโขง ซึ่งหมายถึงซุ้มประตูทางเข้าสู่วัดอยู่ทางทิศตะวันออก มีลวดลายศิลปกรรมของซุ้มประตูโขงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีลวดลายปูนปั้นประดับตกแต่งกรอบวงโค้งและหางซุ้มที่เป็นส่วนประกอบซุ้มประตูทั้งสองข้าง

มหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่ง สมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ใช้เป็นสถานที่ประชุมพระมหาเถระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทย ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก นับเป็นอัฐมะสังคายนาครั้งที่ 8 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2020 มหาวิหารหลังปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้ได้สร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2513 นับเป็นหลังที่ 4 ซึ่งสร้างขึ้นทับซ้อนจากหลังเดิมที่เสื่อมสภาพไป

พระอุโบสถ ที่เห็นปัจจุบันนี้ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว พระราชาธิบดีลำดับที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณด้านหน้า ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าติโลกราช และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชบิดาของพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2045
พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ. 2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดให้สร้างจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ขึ้นในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ฌาปณสถานถวายพระเพลิงพระศพของพระอัยกาธิราช แล้วโปรดให้สร้างพระสถูปใหญ่บรรจุพระอัฐิและพระอังคารธาตุของพระเจ้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัด พระสถูปนี้ก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุข หลังคาทรงบัวกลุ่ม ส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นพระสถูปทรงระฆังกลม ซุ้มคูหาด้านทิศตะวันออกฝังเข้าไปในตัวมณฑป ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นปางมารวิชัยหนึ่งองค์
นอกจากนี้ยังมีพระเจ้า 700 ปี ศรีเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานที่พระวิหารเจ็ดร้อยปีศรีเมืองเชียงใหม่ อยู่ด้านหน้าอาคารเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในวโรกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ อายุครบ 700 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เหนือบัลลังก์ลักษณะพุทธศิลปะแบบล้านนา ผสมศิลปะสุโขทัย และพระพุทธรูปไม้ตะเคียนทอง สร้างด้วยไม้ตะเคียนทองที่มีอายุเก่าแก่ราว 1,000 ปี เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับด้วยอัญมณีที่มีความสวยสดงดงามมาก จะมาเที่ยวชมมหาเจดีย์พุทธคยาที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้นะครับ วัดเจ็ดยอดตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ครับ หาง่ายมากเลย

ร่วมแสดงความคิดเห็น