หลังจากที่เมื่อวานนี้ 10 ต.ค. 61 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่มีส่วนหนึ่งให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง ต้องนำไปขึ้นทะเบียน รวมค่าใช้จ่ายตัวละประมาณ 450 บาท และค่าปรับ 25,000 บาท จนเกิดกระแสคัดค้านไปทั่ว

ล่าสุดทางเพจ ปศุสัตว์ก้าวหน้า ได้ออกมาชี้เเจงว่าดังนี้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ ประการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีบทบัญญัติบางประการ เช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำสัตว์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้น ในช่วงนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใด มีความเห็นประการใดเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … ดังกล่าวขอให้เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ หรือทาง E-mail : [email protected] หรือทางเฟสบุ้ค ปศุสัตว์ก้าวหน้า ( www.facebook.com/livestocknews )

ข้อมูลจาก ปศุสัตว์ก้าวหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น