ผวจ.ลำปาง เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชนในเขตท้องที่อำเภอเสริมงาม ร่วมพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวบ้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ชุมชนบ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มอาชีพ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานนอกระบบ โดยเพื่อต้องการจะรับทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคการทำงานในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงประเด็นความต้องการที่ทางกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ ต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมดูการดำเนินงานกิจการของกลุ่มอาชีพชุมชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรมบ้านศรีลังกา โดยมีนางสาวน้อง เทพเสาร์ ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศรีลังกา เป็นตัวแทนกลุ่ม กล่าวให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ รวมถึงประเด็นปัญหาการดำเนินงาน ซึ่งจากการให้ข้อมูลทราบว่า กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านศรีลังกา เป็นกลุ่มอาชีพขนาดเล็กได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ที่ได้เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า โดยหลังจากนั้นทางกลุ่มฯ ได้มีความคิดในการที่จะพัฒนางานตัดเย็บผ้า ให้เป็นงานอาชีพเสริมเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกหลังจากช่วงการทำนา จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกกลุ่มเข้าไปฝึกงานกับผู้ประกอบการโรงงานในกรุงเทพมหานครและได้ทำการรับงานกลับมาทำที่บ้าน
ปัจจุบันทางกลุ่มได้รับออเดอร์งาน ตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นนอกตามแบบที่โรงงานกำหนด โดยทำการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งให้กับโรงงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเดือนละ 3,000 – 5,000 บาท/คน อย่างไรก็ตามพบว่าทางกลุ่มอาชีพฯ มีปัญหาในการดำเนินกิจการในบางเรื่อง โดยนางสาวน้องฯ ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศรีลังกา ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ว่า เนื่องจากทางกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าฯ บ้านศรีลังกา ได้มีการดำเนินกิจการมานานหลายปี ทำให้ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานอาชีพของกลุ่มเริ่มชำรุดเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะจักรเย็บผ้าที่จะต้องทำการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงที่ผ่านมาทางกลุ่มยังขาดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนจึงทำให้ไม่สามารถขยายกิจการเพิ่มเติมได้
โดยในส่วนนี้ทางกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านศรีลังกา จึงมีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดหาแหล่งเงินทุน พร้อมกับส่งเสริมเรื่องการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า การออกแบบ การทำตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะให้กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าฯ บ้านศรีลังกา ได้เกิดความเข้มแข็ง มีหลักและแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะได้นำไปพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้จัดทำเป็นโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น