พิธีส่งมอบรถดับเพลิงเอนกประสงค์ของ “โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561โดยมี นาย คะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายสุทัศน์ บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เป็นผู้รับมอบ ตำบลแม่ทราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือของอำเภอร้องกวาง บริเวณที่เชื่อมต่อกับจังหวัดน่าน ในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าบ่อยครั้งในเขตตำบลแม่ทราย ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปี มักเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วย ประกอบกับระบบน้ำประปาในเขตตำบลแม่ทรายก็ยังไม่สมบูญณ์ ทำให้ประชาชนต้องประสบกับความลำบากอย่างมาก ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทรายไม่มีรถดับเพลิงเลย ดังนั้น เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา การจัดหารถดับเพลิง จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน
จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำ 4,000 ลิตร พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า 1 คันให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทรายเป็นมูลค่า 3,006,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลแม่ทราย และพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั้วถึงมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น