นางสาวโสรัตยา บัวชุม ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าสักน้อยร่วมประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน จ.เชียงใหม่) ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านป่าสักน้อย ตามโครงการอาชีพ หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญาของรัชกาลที่ 9 ได้แก่กลุ่มน้ำพริกตาแดง กลุ่มข้าวแต๋น กลุ่มแคบหมู รวมมีสมาชิก ผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 50 ครัวเรือน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มจะได้รับขาตั้งแก๊สพร้อมระบบ กระทะใบบัว ถาดใหญ่. กาละมังใหญ่ ทัพพี กระชอนใหญ่ ตะหลิว หมวกใส่คลุมผม จำนวน 1 ชุด รวมจำนวน 3 ชุด เป็นงบประมาณ 10,000 บาท
จากการร่วมปรึกษาของกลุ่มสตรีแม่บ้าน จึงได้มอบเงินสนับสนุน ให้กลุ่มอาชีพบ้านป่าสักน้อย เพื่อนำไปขยายและประกอบอาชีพ ได้แก่กลุ่มอาชีพน้ำพริกตาแดง กลุ่มอาชีพข้าวแต๋น กลุ่มอาชีพ แคบหมู กลุ่มละ 500 บาท รวม 3 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน1,500 บาท เพื่อเป็น สนับสนุน ดำเนินการประกอบอาชีพของกลุ่มภายใต้ การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรวมถึงมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเปิดบัญชีและทำสมุดคุมรายรับรายจ่าย ณ ศาลารัฐราษฎร์ร่วมใจอุทิศบ้านป่าสักน้อยในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น