สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบให้กองพุทธศาสนาศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดยมีนายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานณ. โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบให้กองพุทธศาสนาศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นเพื่อให้นักวิชาการศาสนา และนักวิชาการศาสนศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยสามารถนำทักษะ เทคนิค กระบวนการไปบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประเทศชาติให้รุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรมตลอดจนสร้างภูมิปัญญาต่าง โดยมีนักวิชาการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของไทย ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาของไทยจึงควรเริ่มจากการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านกระบวนการบริการจัดการศึกษา เทคนิคการบริการจัดการสถานศึกษาของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า นักวิชาการศาสนา และนักวิชาการศาสนศึกษาคือผู้ขับเคลื่อนการศึกษาของสงฆ์ประหนึ่งว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ กล่าวได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการกขับเคลื่อนจัดการ พัฒนาและบูรณาการสถานศึกษา ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานกลไกหลักในการกพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แต่สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมหลายๆประการที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เช่น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นต้น ทำให้ผลการพัฒนาการศึกษาไทยมีปัญญา การศึกษาของสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน

ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยง่านสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังกล่าว ขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและนักวิชาการศาสนาที่ดูแลด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เพื่อให้นักวิชาการศาสนา และนักวิชาการศาสนศึกษา ได้ศักยภาพความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยสามารถนำทักษะ เทคนิค กระบวนการไปบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล