เตรียมชงกฎหมาย!! ห้ามเด็กต่ำกว่า 12ปี ชกมวย ล้มมวยเจอคุก 5 ปี

สนช. เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย เพื่อปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ 18 ต.ค.61 มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกีฬามวย ปี 2542 ที่บังคับใช้มาเป็นเวลานานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากกีฬามวยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีรูปแบบการแข่งขันและการฝึกสอนในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติที่ต้องมีการอนุรักษ์ไว้ ควรขยายความคุ้มครองไปถึงมวยรูปแบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้มีความครอบคลุม
เพื่อให้นักกีฬามวยที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปีได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพวัย กำหนดให้นักกีฬามวยที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬามวยต้องขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน ผู้เยาว์ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬามวย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนห้ามไม่ให้ผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยและนายสนามมวยอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าร่วมแข่งขัน เว้นแต่ได้รับความชอบจากนายทะเบียน
สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ โดยในการจัดการแข่งขันต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมด้านการกีฬาและมีมาตรการป้องกันอันตรายทางร่างกายและมีกฎกติกาการเล่นที่เหมาะสมเป็นการเฉพาะ กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับกรณีที่มีผู้ใดทำการจูงใจให้นักกีฬามวยกระทำการล้มมวยหรือจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม หรือ นักกีฬามวยรับประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำการล้มมวย กรณีที่ผู้ตัดสินรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น