วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม2561 จนท.สนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) คณะเกษตรศาสตร์ มช. หลังจาก สนง.พาณิชย์จ.ชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรจาก 6 อำเภอ 18 กลุ่ม ใน จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยในแต่ละปีที่ผ่านมาตลาดฯ ได้ขยายตัวและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในตลาดฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากทางกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และกรรมการของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ถึงแหล่งที่มาที่มาที่ไปและความปลอดภัยในการผลิต เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ นอกจากนั้นกลุ่มเกษตรกรจะปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีแล้ว ยังไม่เป็นการทำลายธรรมชาติและช่วยให้สิ่งแวด ล้อมในภาพรวมดีขึ้น
ในการนี้ สนง. ได้มีการมอบถุงผ้าให้กับทางศูนย์จำหน่ายฯ เพื่อเป็นการสนองร่วมกันรณรงค์ ประชาสัม พันธ์ให้ทุกภาคส่วน ที่ สนง.ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมในการลด การใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า มาใส่สินค้าสำหรับศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 06.00-11.30 น. ณ ไร่แม่เหียะ และทุกวันพุธ 06.00-11.30 น. ณ มช. ใกล้ประตูโครงการหลวงฯ