นักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงเดินทางมาเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น

นายพรชัย จิตรนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตขึ้นในทุกตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเองยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกใช้บริการนำเที่ยวผ่านบริษัททัวร์กลับมีจำนวนลดลงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย การถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านการบริการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและต้องดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่เฉพาะแต่ชาวจีนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ดังนั้นประเทศไทยและชาวเชียงใหม่ ควรมีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ทั้งทางด้านการบริการ ด้านภาษา การเปิดใจพร้อมเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เพื่อรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ เน้นการประชาสัมพันธ์ การเจาะกลุ่มตลาดออนไลน์และเพิ่มความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!