กรมชลประทานเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนหวังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งลุ่มน้ำน้ำแม่ขอด

นายชยันต์เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน เปิดเผยว่าเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนส่วนในฤดูแล้งจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรม สภาตำบลโหล่งขอดในขณะนั้นจึงมีมติเสนอแผนงานได้เสนอแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละผ่านทางอำเภอพร้าวจังหวัดต่อกรมชลประทานเมื่อปี2542

“จากรายงานวางโครงการของกรมชลประทานเบื้องต้นพบว่า ที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 23.99 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่พื้นที่บริเวณสองฝั่งลำน้ำแม่ขอดในเขตพื้นที่ตำบลโหล่งขอดและตำบลแม่ปั๋งอำเภอพร้าว โดยมีพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการในช่วงฤดูฝน 10,000 ไร่ และฤดูแล้ง 3,000 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปีและเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ประชาชนได้บริโภคและมีรายได้เสริม” นายชยันต์กล่าว

แต่เนื่องจากพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1Aและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติแม่งัดซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (C) เกินกว่า 500 ไร่จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เพื่อประกอบการอนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานและขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป

“กรมชลประทานจึงจัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการและแผนการดำเนินงานของโครงการพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านความต้องการรวมทั้งการกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่” นายชยันต์ กล่าวเพิ่มเติม

โดยสอบถามรายละเอียดติดต่อ ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน โทร. โทรสาร 02-241-4421 E-mail; [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น