สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่เปิดเวทีจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “มอก.๙๙๙๙ นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้ “มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ร่วมประสานเครือข่ายเชิญผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑ – ๒๕๕๖”

ซึ่งได้มีการจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนางศิริเพ็ญ กุศลานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการองค์กร กับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานสนับสนุนเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานการพัฒนาองค์กรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ซึ่งทางหน่วยงาน สมอ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑ – ๒๕๕๖

ทั้งนี้เพื่อจะสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานองค์กรในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน ได้มีการนำมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติ โดยองค์กรสามารถที่จะกำหนดวิธีการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้องค์กรได้มีหลักในการบริหารจัดการที่ดี มีหลักแนวคิดในการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นไปในแนวเดียวกัน ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่สมดุล มีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความพร้อมในการที่จะรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผันผวนทั้งในด้านสังคมเทคโน โลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎระเบียบ

โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นในการที่จะสร้างกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มสมรรถนะองค์กรและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับพื้นที่ สามารถก้าวเดินได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ซึ่งในการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น นายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผอ.กลุ่มกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สมอ. มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” และเรื่อง “ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ในเรื่อง “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม” เป็นต้น