เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาที่เรียน กระบวนวิชา 103221 Voice Projection and Acting และ 103311 Usage of Performing Arts space จัดแสดง ละครเพลง “ Once Upon a Dream the Musical”ณ ห้องสโลปฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรณี อาจารย์ผู้สอนวิชา Voice Projection&Acting คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์นักศึกษาในกระบวนวิชา 103221 การเปล่งเสียงและการแสดงและ 103311 การใช้พื้นที่ในศิลปะการแสดงภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จึงได้จัดแสดงละครเพลงเรื่อง “ Once Upon a Dream the Musical“เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมกันจัดผลงานการแสดง ปลายภาคโดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันในกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและได้โอกาสในการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ

อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชาต่างๆในหลักสูตรมาสร้างเป็นงานการแสดงตามรูปแบบที่ถนัดเพื่อให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติได้เข้าใจกระบวนการทำงาน วิธีคิดการออกแบบการแสดงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เลือก รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมเพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้ไปผลิตงานสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยความคิด สร้างสรรค์ ความมีเอกลักษณ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้ชมในยุคสมัยปัจจุบันและเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการผลิตงานศิลปะการแสดง เพื่อพัฒนาศักยภาพ

สำหรับการแสดงละครเพลง “ Once upon a Dream” Once Upon a Dream the Musical ได้แก่ เรื่อง บุพเพอาละวาด,เรื่องยักษ์ในตะตะตะตะเกียง,เรื่อง Mind Frozen,เรื่อง เงา, เรื่อง สาโนไว้,เรื่อง Day in the sun โดยมี ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรณี อาจารย์ผู้สอน กระบวนวิชา 103221 Voice Projection and Acting และอาจารย์ แววดาว ศิริสุข อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา 103311 Usage of Performing Arts space เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ ครูบุ๊ค คีตวัฒนะ ครูผู้สอนและฝึกเปร่งเสียงขับร้อง สำหรับการแสดง คณะครู อาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร มาร่วมชมการแสดง การแสดงทุกเรื่อง สนุกสนานประทับใจผู้ชมเป็นอย่างย่ิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น