ลำพูนพร้อมจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 30 พ.ย.-9 ธ.ค.นี้

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ที่ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน ในงานมีการออกร้านสินค้าชุมชน นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ ในส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนจะออกร้านมัจฉากาชาด งานภายใต้แนวคิด หัวใจใสสะอาด กาชาดช่วยปวงชน คือการเป็นผู้รับ และผู้ให้ ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ช่วยเหลือปวงชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ด้าน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน “ วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด ” ในครั้งนี้ เพื่อนำสิ่งของและรายได้จากการจัดงาน สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย และงานกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ , ภาครัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน บริจาค เงินและสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนำไปประกอบกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดลำพูน ด้วย

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบเข็มที่ระลึกให้แก่ วิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทยหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล โดยวิทยากรได้ปฏิบัติหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในปี 2561 จำนวน 4 ท่าน 1.นางศรีเนตร สมเปาจี คณะกรรมการ 2.นางอรพร เสียงสูง คณะกรรมการ 3.นางสุวปรียา ต๊ะแดง คณะกรรมการ 4.นางสาววราลักษณ์ ชมภูพงษ์ เจ้าหน้าที่กาชาด และได้มอบประกาศนียบัตร ขอบคุณ ให้ นางศรีเนตร สมเปาจี กรรมการกาชาด เป็นผู้จัดหาดวงตาและอวัยวะดีเด่นประจำปี 2561 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!