วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยรายละเอียดการประชุมเพื่อชี้แจง ติดตามงานโครงการต่างๆตามภารกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการตามนโยบาย ของรัฐบาล อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่,โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย,โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด)

ในการนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร การประกวดยุวเกษตรกรระดับเขต โดยมี เกษตรอำเภอดอยหล่อเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบแก่ กลุ่มยุวเกษตรกรต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานภาคี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน),ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง),ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น