มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยปีนี้ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้ทางหนังสือ และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 4 ธ.ค.61 ครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ กำหนดให้ผู้มีรายได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.61 – 16 ม.ค.62 ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท มาตรการดังกล่าวจะคร่อมปี ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายว่าเกิดขึ้นในช่วงปีใด ก็จะสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ในปีนั้นหรือหากซื้อทั้ง 2 ปี ก็จะสามารถหักได้ทั้ง 2 ปี แต่รวมกันต้องไม่เกินไม่เกิน 15,000 บาท

ผู้ใช้สิทธิดังกล่าว สามารถซื้อสินค้าได้ 3 ประเภท คือ

1.สินค้า OTOP ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะต้องเป็นร้านที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และระบุชนิดสินค้า OTOP นั้นๆ

2.หนังสือ หรือ e-Book จะครอบคลุมหนังสือที่เป็นตัวเล่มทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book แต่จะไม่รวมนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ โดยจะต้องซื้อจากผู้ประกอบการ ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า เป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ คาดว่าจากมาตรการดังกล่าว จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี 1,600 ล้านบาท

3.ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยผู้เสียภาษีจะต้องใช้หลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และต้องมีเอกสารการซื้อวัตถุดิบยาง จากการยางแห่งประเทศไทย โดยจะมีการออกเป็นคูปองให้กับผู้ซื้อยาง 1 ใบ ต่อ ยาง 1 เส้น

โดยหลักฐานที่เป็นคูปอง กยท. จะไปดำเนินการแจกคูปองให้กับร้านค้า และสามารถรับได้จากร้านค้าที่เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย จากการยางแห่งประเทศไทย จะเริ่มโครงการวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ส่วนค่าเปลี่ยนล้อรถ ค่าถ่วงยาง ไม่รวมอยู่ใน 15,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น