รายงานเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในไทยซึ่ง ธ.แห่งประเทศไทย ปรับปรุงล่าสุด( 9 พย.61) พบว่า เงินฝากไม่เกิน 5 หมื่นบาท มี 85,829,040 บัญชี รวมเงินรับฝาก 391,737 ล้านบาท

เกินกว่า 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท มี 3,832,438 บัญชี รวมเงิน 270,766 ล้านบาท เกินกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท มี 3,068,342 บัญชี วงเงินรวม 425,363 ล้านบาท

เกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท มี 2,770,754 บัญชี รับฝากรวม 425,363 ล้านบาท เกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท มี 1,299,959 บัญชี เงินฝากรวม 919,939 ล้านบาท

เกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท มี 1,358,659 บัญชี เงินรับฝากรวม 3,393,714 ล้านบาท เกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท มี80,682 บัญชี เงินฝากรวม 1,197 ,953 ล้านบาท เกินกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทมี 22,848 บัญชี วงเงินฝากรวม 804,069 ล้านบาท

เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท มี 10,494 บัญชี เงินฝากรวม 743,282 ล้านบาท เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทมี 4,778 บัญชี ยอดรวม 663,010 ล้านบาท เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท มี 2,578 บัญชี เงินรับฝากรวม 806,765 ล้านบาท

ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มี 1,288 บัญชี เงินฝากรวม 1,984,905 ล้านบาท โดยคนไทยมีบัญชีเงินฝากรวม 98,281,870 บัญชี เงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 12,472,767 ล้านบาท ข้อมูลเมื่อก.พ.60 บัญชีเงินฝากมากกว่า 500 ล้านบาท มี 1,482 บัญชี เงินฝากรวม 2.14 ล้านล้านบาท สะท้อนชัดว่าคนไทยรวยกระจุกจนกระจาย

ทั้งนี้จำนวนบัญชีเงินฝากที่ลดลง เพราะดอกเบี้ยเงินเป็นตัวแปร ทำให้เลือกนำเงินไปออมหรือลงทุนรูปแบบอื่น ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ประกอบกับปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 15 ล้านบาท/บัญชี/สถาบันการเงิน แต่หลังจาก 11 ส.ค 2561 – 10 ส.ค 2562 จะลดลงวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะทยอยลดกระทั่งหลัง 11 ส.ค 2563 เป็นต้นไป รัฐฯจะคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท/บัญชี/สถาบันการเงิน เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3 ปีนี้ ของ สนง. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะหนี้ครัวเรือนไตรมาส 2 อยู่ที่ 12.18 ล้านล้านบาท และไตรมาส 3 เพิ่มเป็น 12.34 ล้านล้านบาท หนี้สินเชื่อทั้งบัตรเครดิต, ยอดคงค้างการเช่าซื้อรถ, บ้าน มีอัตราผิดนัดชำระสูง โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต ที่ยอดผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือน มีมูลค่ารวม 7,200 ล้านบาท

ผลสำรวจทางการเงินของคนไทย ช่วงอายุ 18-45 ปี คนไทยยังฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่จำเป็นสูง ทั้งความบันเทิง, ทานข้าวนอกบ้าน,ดื่มกิน,บุหรี่,หวย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท ร้อยละ 80 มีเงินไม่พอใช้จ่ายทั้งเดือน และมีหนี้พอกพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น