การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ประกอบด้วยกันอยู่หลายส่วน เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคบริการและการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยนั้น ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศกว่า 35.38 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.75 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2560) โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะต้องเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไว้รองรับนักท่องเที่ยวให้สามารถมาเยือนได้ตลอดทั้งปี ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มาจากหลากหลายประเทศ

แต่ในช่วง 4- 5 ปีที่ผ่านมานี้ จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาจากประเทศจีน เนื่องจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อบันเทิงของจีน ที่เผยแพร่ความเป็นไทยมากขึ้น อีกทั้งการเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 4 ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่เปิดใช้การไปตั้งแต่ปี 2556 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีน สามารถนำรถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ทำให้หลายปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวเชียงใหม่มหาศาล

จากข้อมูลของไตรมาสที่ 1/2560 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มากถึง 315,440 ราย เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ในช่วงเดียวกันกว่า 21% ทำให้ช่วงที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถพบเจอนักท่องเที่ยวจีนได้ทั่วไป มีทั้งการเดินทางมาแบบกรุ๊ปทัวร์ และแบบเดินทางมาด้วยตนเอง เป็นผลดีแก่ธุรกิจเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว และร้านขายของที่ระลึก 

แต่ในช่วง 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลดลง เห็นได้จากร้านค้าทั่วไป ที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนกลับมียอดจำหน่ายที่น้อยลง อีกทั้งยอดจองโรงแรมในช่วงเดียวกัน กลับลดลงกว่าปีที่แล้ว โดยในไตรมาส 3/2561 ที่ผ่านมายอดนักท่องเที่ยวจีน ลดลงกว่า 17.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประชาธุรกิจออนไลน์, 2561) สาเหตุหลักได้แก่ การนำเสนอภาพลักษณ์ ความไม่ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของนักท่องเที่ยวจีนในสื่อต่างๆ ของคนเชียงใหม่ รวมทั้งปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีน และสุดท้ายปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ดังนั้น แม่โจ้โพลล์ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 311 ราย ระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สอบถามความคิดเห็นของสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) สอบถามสถานการณ์เศรษฐกิจ ในช่วงเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการสำรวจดังต่อไปนี้

จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อข่าวการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ร้อยละ 90.35 บอกว่าทราบข่าวการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เกิดขึ้น มีเพียง ร้อยละ 9.65 เท่านั้นที่บอกไม่ทราบข่าว ด้านการสอบถามความคิดเห็นของผู้ประ กอบการท่องเที่ยว พบว่า ร้อยละ 79.10 บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงจริง เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารด้านความไม่ปลอดภัยในประเทศไทย และการนำเสนอภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ร้อยละ 20.90 บอกไม่ลดลง เมื่อสอบถามผลกระทบของการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน พบว่า ร้อยละ 42.12 บอกส่งผลกระทบต่อรายได้อยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 30.87 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 27.01 ตามลำดับ

จากการสอบถามการปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว พบว่า ร้อยละ 67.52 ยังไม่มีการปรับตัวแต่อย่างไร และร้อยละ 32.48 บอกมีการปรับตัวได้แก่ การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายต่างๆ ลดต้นทุนของตัวเอง หารายได้จากทางอื่นเพิ่มขึ้น และเพิ่มรายการสินค้าให้จำหน่ายหลากหลายมากยิ่งขึ้น เมื่อสอบถามการเข้าสู่ ฤดูการท่องเที่ยวนั้น พบว่า ร้อยละ 71.70 มั่นใจจะกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีเพียงร้อยละ 28.30 เท่านั้น ที่บอกไม่มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น

เมื่อสอบถามการคาดการณ์ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปีนี้ หากเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 75.88 บอกจะซบเซากว่าปีที่ผ่านมา รองลงมาร้อยละ 15.76 บอกจะทรงตัวและร้อยละ 8.34 บอกจะดีขึ้นกว่าปีก่อน และจากการสอบถามสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นนั้น ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้เพิ่มมากขึ้นและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวไทยที่ปลอดภัย เป็นต้น

จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลดลงจริง อาจเนื่องมาจากข่าวความไม่ปลอดภัยของการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งความรู้สึกไม่ดีที่ถูกนำเสนอภาพลักษณ์ของชาติตนเองผ่านสื่อต่างๆ และปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีนักท่องเที่ยวจากตะวันตก มาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีรายได้สำคัญมาจากการท่องเที่ยว หากแต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง ก็คงไม่เป็นผลดีมากนัก เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวเชียงใหม่เอง จะต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เช่น สร้างภาพด้านการท่องเที่ยวให้ดี เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาคึกคักครึกครื้นดังเดิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น