สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดหาผู้ดำเนินกิจการเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยกำหนดระยะเวลา 3 ปี เเละเสนอราคาค่าเช่ารายเดือน ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท เเละกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอผลตอบเเทน หรือรูปแบบรายการที่จำดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้ประสงค์เข้าประกอบการ

1 ผู้ประสงค์เข้าประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคล เเละ/หรือ เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมประกาศ
2 ผู้ประสงค์เข้าประกอบการจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการเเละ/หรือ ได้เเจ้งเวียนชื่อเเล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3 ผู้ประสงค์เข้าประกอบการจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เเละ/หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการเเข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4 ผู้ประสงค์เข้าประกอบการจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นเเต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ เเละความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5 ผู้ประสงค์เข้าประกอบการจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามคำสั่งองค์การสวนสัตว์ ที่ 399/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อเเก้ปัญหาความขัดเเย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การสวนสัตว์
6 ผู้ประสงค์เข้าประกอบการจะต้องมีความเข้าใจ เเละยอมรับปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ขององค์การสวนสัตว์โดยเคร่งครัด

กำหนดการรับฟังชี้เเจง เเละดูสถานที่ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งเเต่เวลา 10.00น. โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่

กำหนดยื่นเอกสารเสนอผลตอบเเทน เเละรูปเเบบรายการในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เเละประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ของสวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารเสนอผลตอบเเทน เเละรูปแบบรายการ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยเเก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตั้งเเต่เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org เเละเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com เเละ/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5322-1179 ต่อ 131-136 ในวันเเละเวลาราชการ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น