นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม


โดยมีกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับและครูผู้ดูแล จำนวน 282 คน ได้เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายตากสินกองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6–8 ธันวาคม 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น