เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 เวลา 13.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ได้รับเชิญจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน ณ ห้องวนารี โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุภา ชีวสิทธิยานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2562


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเชื่อมั่นสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไป และเพื่อให้เยาวชนเกิดแนวคิด ทัศนคติอันดี ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การประพฤติปฏิบัติ

สำหรับการอบรมในวันนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา กับการดำเนินชีวิต”โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร บรรยายหัวข้อ ธนาคารน้ำใต้ดิน โดย นายไฉน อำไพลิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห มีการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ณ บ้านนายมนู คำมัง บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร และมีการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย นักเรียนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมแสดงความคิดเห็น