เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา10.00 น. ทน.เชียงใหม่ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น การจัดทำทบทวนแผนชุมชน ทน.เชียงใหม่ ปี 2562โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก ทน.เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษ มีนางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัด ทน.กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเมอร์เคียว


นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก ทน.เชียงใหม่ กล่าวว่า การส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของ ทน.เชียงใหม่ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และดำเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกับเทศบาลฯ โดยการใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน ที่ได้จากการร่วมกันกำหนดกิจกรรม ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯที่มาในวันนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจะได้กลับไปดำเนินการทบทวนแผนชุมชนของตนเอง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้ ทุกชุมชนจะมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัด ทน.เชียงใหม่ กล่าวว่า สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำทบทวนแผนชุมชน  ทน.เชียงใหม่ ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีการจัดทำทบทวนแผนชุมชน ซึ่งถือเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดโครงการ กิจกรรมขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน และจัดทำเป็นแผนชุมชน สำหรับใช้เป็นทิศทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการวาง แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเชื่อมโยง และบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปัจจุบัน ทน.เชียงใหม่ มีชุมชนทั้งสิ้นจำนวน 97 ชุมชน ทั้งนี้ผู้นำชุมชนถือว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน ซึ่งจะมีบทบาท หน้าที่สำคัญอย่างมากในกระบวนการจัดทำทบทวนแผนชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้นำชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมปัญหา ความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการรวมถึงข้อมูลต่างๆมาจัดทำเป็นแผนชุมชน โดยโครงการกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน ผู้นำชุมชนก็จะนำเสนอเทศบาลฯ จากนั้นเทศบาลฯจะพิจารณานำโครง การ กิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย เพื่อทบทวนแผนชุมชนในเขต ทน.เชียงใหม่ กลุ่มที่ 1 แขวงนครพิงค์ มีผู้แทนกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากร,กลุ่มที่ 2 แขวงกาวิละ มีผู้แทนกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากร,กลุ่มที่ 3 แขวงเม็งราย มีผู้แทนกองวิชาการและแผนงานเป็นวิทยากร และกลุ่มที่ 4 แขวงศรีวิชัย มีผู้แทนกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากร ที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น