วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ เยี่ยมกาดอินทรีย์ วิถีพอเพียง ณ บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  โดยนางกัลยกร สมโน เกษตร อ.แม่วาง กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ครัวเรือนชุมชน กระตุ้นการบริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ลดรายจ่าย ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเหลือจึงจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือแปลงเกษตรกร ถือเป็นผู้ผลิต ส่วนกลางน้ำคือแหล่งจำหน่ายสินค้า ปลายน้ำคือผู้บริโภค โดยกาดอินทรีย์นี้ ทำให้คนในชุมชน มีแหล่งจำหน่ายอาหาร แหล่งซื้ออาหาร พืชผัก อินทรีย์ เพื่อบริโภคและส่งเสริมการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น