หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง รวมใจทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จังหวัดลำปาง สานพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมใจทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของชาติ ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทนต่อความทุจริต”

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องในวัน “ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง International Anti-Corruption Day” ร่วมกันทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึก รณรงค์ประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งรวมพลังใจชาวลำปาง “ยุติคอร์รัปชั่น สู่ลำปางเมืองสะอาด นครแห่งความสุขและสุจริต” 

โดยปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และผู้แทนจากภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่ รวมจำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทนต่อความทุจริต” พร้อมกัน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของชาติ ซึ่งทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำกิจกรรมขึ้นร่วมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการตามพันธกิจว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการสร้างกระแสกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้เห็นความสำคัญและร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลำปางเมืองสะอาด นครแห่งความสุขและสุจริต” ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมลำปางมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ผู้แทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ที่ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมต่างได้ร่วมหลอมรวมพลังใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้แขนทั้งสองข้างทำเครื่องหมายกากบาก “ACT NOW” เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิเสธว่า “คนลำปาง ไม่เอาคอร์รัปชั่น” 

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ ของโลก โดยมีสถิติข้อมูลตัวเลขขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ที่ได้เผยผลการจัดลำดับประเทศไทย เมื่อปลายปี 2559 ตามดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ซึ่งองค์กรความโปร่งใสนานาชาติได้ให้คะแนนด้านความโปร่งใสแก่ประเทศไทย 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ลำดับที่ 101 ของโลก และในปี 2560 ให้คะแนน 37 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ลำดับที่ 97 ของโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น