วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระสมุห์ฃิตชัย ฐิตปุญโญ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมทบทวนงานตามพันธกิจ โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดยมีพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น