วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง มอบหมายให้นางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และพันเอก ประพัน ธรรมศิริ รองหน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่กระทบความมั่นคงของชาติ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวัง แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน, คณะกรรมการหมู่บ้าน, กลุ่มมวลชนต่างๆ, เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลศรีบัวบาน จำนวน 100 คน
 


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น