วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงภาพยนตร์อีจีวี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ” หนึ่งพลัง ต้านทุจริต ซึ่งจัดโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” , ภาพยนต์(หนังสั้น)แป๊ะเจี๊ยะ และภาพยนต์ฉลาดเกมส์โกง ส่วนบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าโรงภาพยนต์ มีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคีเครือข่าย จัดแสดงผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นขององค์กร อีกด้วย

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติ โดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า United Nations Development Program เป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การได้เสนอให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมด 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ร่วมกันตรวจสอบและยุติการคอร์รัปชั่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น