วันนี้ (วันที่ 7 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบนโนบายแนวทางการบริหารและพัฒนา PEA ให้แก่ผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค1 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 , นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ , ว่าที่ ร.ต.จตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ PEA เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก , นายจรรยา วัฒนกุล ผู้อำนวยการ PEA เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี นำคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมรับฟัง

ผู้ว่าการ PEA มีวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโยลีดิจิทัล” (PEA Digital Utility) ได้ให้แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรด้วยนโยบาย “สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์” K E E N 14 : Keep improving existing business / Enhance new business / Employ innovation and technology / Nourish human resource โดยกล่าวถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสานต่องานตามภารกิจเดิมของผู้ว่าการและคณะผู้บริหาร ให้ร่วมกันผลักดันงานตามนโยบายให้สำเร็จตามเป้าหมาย และในโอกาสนี้รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 1 นำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างการไฟฟ้าเขต และผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1, เขต 2 ,และเขต 3 สรุปปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งแนวทางการบริหารและพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละการไฟฟ้าเขต

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น