วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการรติมา ปฤษฎางคเดชา พร้อมด้วยแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ”เป็นหนึ่งพลัง ต้านทุจริต” ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หน่วยส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น