เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน ประธานกลุ่มแม่บ้านมหาดไทย อ.ปาย เป็นประธานเปิดงาน ปอยข้าวพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นปาย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับพันธ์ุข้าวพื้นเมือง อ.ปาย ซึ่งเป็นสายพันธ์ุข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเกิดการรวมกลุ่มการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มมูล ค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ปาย ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น