วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตราฐาน GAP กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย เป็นเกษตรผู้ปลูกพืชผักเมืองหนาวในพื้นที่ ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด โดยมีวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร มาให้ความรู้ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชผักแก่เกษตรกร 

โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดได้ขยายช่องทางการตลาดการจำหน่ายไปยัง โซนพืชผักปลอดภัยภายใต้ชื่อ”โครงการผักรวมใจ” ณ ตลาดไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้บริโภคสามารถอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงและสามารถเยี่ยมชมแปลงผลิตต้นทางได้โดยท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 053112480

ร่วมแสดงความคิดเห็น