“วัดเชียงมั่น” วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่

ในจังหวัดเชียงใหม่เรานั้นได้มีพุทธสถานที่เก่าแก่และเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมร่องรอยทางอารยธรรมทางศาสนาพุทธที่มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งในนั้นมีวัดที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ นั่นคือ “วัดเชียงมั่น” โดยประวัติความเป็นมาจารึกที่พบในวัดได้กล่าวถึงพญามังรายโปรดได้สร้างเจดีย์ขึ้นในที่ประทับและสถาปนาเป็นวัดเรียกว่า วัดเชียงมั่น ต่อมาในสมัยพญาติโลกราชโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2014ในพงศาวดารโยนกได้กล่าวถึงพญามังรายได้เสด็จจากเวียงเชียงมั่นหรือเวียงเหล็กเข้าไปประทับในพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่และในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่าพญามังรายได้ตั้งเวียงในชัยภูมิที่เรียกว่าเชียงมั่น นับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่

ด้วยความที่วัดเชียงมั่นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม ซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้น บนฐานประดับปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัวโดยรอบ15 เชือก และประดับช้างประจำมุมๆ ละ 1เชือก ระหว่างช้างปูนปั้นแต่ละเชือก ประดับด้วยเสาลายเป็นภาพหน้าตัดของสถาปัตยกรรมอันประกอบด้วยฐานเขียง2 ชั้น บัวคว่ำ ประดับลูกแก้วอกไก่  4 เส้น และบัวหงายรับกับพื้นชั้นบนของฐานเขียงชั้นที่ 2 ด้านทิศตะวันออกมีบันไดนาค ทอดยาวนับแต่ส่วนบนฐานเขียงชั้นที่2 ลงมาจนถึงพื้น ถัดไปเป็นฐานปัทม์ย่อเก็จ คั่นส่วนท้องไม้ด้วยลูกแก้วอกไก่1 เส้น รองรับองค์เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมไม้ 12 องค์ องค์เรือนธาตุแต่ละด้านประดับซุ้มจรนำ ด้านละ 3 ซุ้ม ภายในประดิษฐานสิ่งสักการะยกเว้นซุ้มกลางด้านทิศตะวันตกซึ่งปิดทับด้วยประตูจำลองประดับลวดลายปูนปั้นส่วนบนของซุ้มทั้ง 4 ชั้น ประดับลูกแก้วอกไก่ บัวหงายและหน้ากระดานรองรับจรนำของแต่ละซุ้ม องค์เรือนธาตุประดับลวดลายปูนปั้น ถัดไปเป็นบัวถลา2 ชั้น มาลัยเถาแปดเหลี่ยม 4 ชั้นองค์ระฆัง บัลลังค์ คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 1 เส้นวงฉัตรโลหะฉลุลายประดับด้วยก้านตาล ปล้องไฉน ปลียอด เม็ดน้ำค้าง

นอกจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์แล้วก็ยังมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานอื่นๆภายในวัดเชียงมั่น ได้แก่

– วิหาร ทรวดทรงแบบล้านนา แต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการซ่อมแซมกันต่อๆมา

– อุโบสถ เป็นอาคารลักษณะรูปทรงล้านนา

– หอไตร เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นก่ออิฐฉาบปูน ชั้นบนเป็นไม้

กล่าวโดยรวมแล้ววัดเชียงมั่นเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมสุโขทัยประกอบกับการมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเล่าบอกความเป็นมาของสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมแห่งหนึ่งเลยทีเดียว

ร่วมแสดงความคิดเห็น