คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพบกับความสุนทรีย์ของดนตรีไพเราะจากวงสุนทราภรณ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ พร้อมความพริ้วไหวของลีลาศ ในงานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริการชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ และสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษามาโดยตลอดและต่อเนื่องประจำทุกปีการศึกษา การส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา นับเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ละชุดได้บริจาคกำลังทรัพย์ และรณรงค์หาเงินสมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมหาทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสมทบกองทุนฯ และมอบเงินทุนการศึกษาต่อไป

กิจกรรมในการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง คือ การจัด “งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งในปีนี้ งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานจะได้พบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ การโชว์ลีลาศ การร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ และสนุกสนานกับลีลาศตลอดงาน

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943068 , 053-941360

ร่วมแสดงความคิดเห็น