คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานวิจัย) จํานวน ๑ อัตรา


ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานวิจัย) เลขที่ ตําแหน่ง E๓๑๐๐๕๕ อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๖๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
  • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point ได้อย่างดี
  • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีจิตบริการ
  • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  • หากมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ www.arc.cmu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๒๕๑๐) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตาม ประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายืนในการสมัคร

๑.ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย 9 นิ้ว         จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ                                             จํานวน๑ ฉบับ
๓. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)                    จํานวน๑ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประชาชน                                                        จํานวน๑ ฉบับ
๕. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                          จํานวน๑ ฉบับ
๖. สําเนาใบอนุญาตขับขี่ (รถยนต์ หรือรถจักรยายนยนต์)      จํานวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)                             จํานวน๑ ฉบับ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ คัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arc.cmu.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.00 น. เป็นต้นไป

 • วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

 • ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาในการปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๕๖

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและบริหารโครงการวิจัย (๔๐ คะแนน)

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (๒๐ คะแนน)

๔.ทัศนคติที่มีต่องานวิจัย (๑๐ คะแนน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ห้องปฏิบัติการงานไม้) จํานวน ๑ อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ห้องปฏิบัติการงานไม้) เลขที่ ตําแหน่ง E๓๑๐๐๕๔ อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
  • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความสามารถด้านงานไม้
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
  • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ WWW.arC.cmน.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๒๔๑๐) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตาม ประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร
  • ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว          จํานวน๑ ฉบับ
  • สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ
  • สําเนาบัตรประชาชน                                                          จํานวน๑ ฉบับ
  • สําเนาทะเบียนบ้าน                                                            จํานวน๑ ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์(ออกไม่เกิน 6 เดือน)                                 จํานวน๑ ฉบับ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สิทธิเข้ารับการ คัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arc.cmu.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 • วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

 • ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาในการปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

 • การสอบปฏิบัติด้านงานไม้ (๑๐๐ คะแนน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเรขศิลป์) จํานวน ๑ อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเรขศิลป์) เลขที่ตําแหน่ง E๓๑๐๐๕๓ อัตราเงินเดือน ๑๓,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
  • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชน หรือศิลปกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
  • มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
  • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ www.arc.cmu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๒๔๑๐) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตาม ประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร

๑. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว                     จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)    จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประชาชน                                                        จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                          จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)                             จํานวน ๑ ฉบับ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ คัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arC.cmน.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 • วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

๑. ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาในการปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

๒. การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์และวิธีดําเนินการ (๗๐ คะแนน)

๒.๑ การนําเสนอแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์

๒.๒ การนําเสนอแนวคิดด้านการจัดนิทรรศการ

๓. การสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (๑๐๐ คะแนน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น