คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานวิจัย) จํานวน ๑ อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานวิจัย) เลขที่ ตําแหน่ง E๓๑๐๐๕๕ อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๖๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
  • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point ได้อย่างดี
  • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และ/หรือรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีจิตบริการ
  • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  • หากมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ www.arc.cmu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๒๕๑๐) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตาม ประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายืนในการสมัคร

๑.ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย 9 นิ้ว         จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ                                             จํานวน๑ ฉบับ
๓. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)                    จํานวน๑ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประชาชน                                                        จํานวน๑ ฉบับ
๕. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                          จํานวน๑ ฉบับ
๖. สําเนาใบอนุญาตขับขี่ (รถยนต์ หรือรถจักรยายนยนต์)      จํานวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)                             จํานวน๑ ฉบับ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ คัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arc.cmu.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.00 น. เป็นต้นไป

 • วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

 • ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาในการปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๕๖

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและบริหารโครงการวิจัย (๔๐ คะแนน)

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (๒๐ คะแนน)

๔.ทัศนคติที่มีต่องานวิจัย (๑๐ คะแนน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ห้องปฏิบัติการงานไม้) จํานวน ๑ อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ห้องปฏิบัติการงานไม้) เลขที่ ตําแหน่ง E๓๑๐๐๕๔ อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
  • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความสามารถด้านงานไม้
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
  • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ WWW.arC.cmน.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๒๔๑๐) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตาม ประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร
  • ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว          จํานวน๑ ฉบับ
  • สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ
  • สําเนาบัตรประชาชน                                                          จํานวน๑ ฉบับ
  • สําเนาทะเบียนบ้าน                                                            จํานวน๑ ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์(ออกไม่เกิน 6 เดือน)                                 จํานวน๑ ฉบับ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สิทธิเข้ารับการ คัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arc.cmu.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 • วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

 • ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาในการปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

 • การสอบปฏิบัติด้านงานไม้ (๑๐๐ คะแนน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเรขศิลป์) จํานวน ๑ อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเรขศิลป์) เลขที่ตําแหน่ง E๓๑๐๐๕๓ อัตราเงินเดือน ๑๓,๐๐๐.- บาท จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓
  • ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่น สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชน หรือศิลปกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
  • มีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
  • หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ www.arc.cmu.ac.th ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๒๔๑๐) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตาม ประกาศนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 • เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร

๑. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว                     จํานวน ๑ ฉบับ
๒. สําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)    จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาบัตรประชาชน                                                        จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                          จํานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 6 เดือน)                             จํานวน ๑ ฉบับ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ คัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arC.cmน.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 • วิธีการคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้

๑. ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาในการปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

๒. การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์และวิธีดําเนินการ (๗๐ คะแนน)

๒.๑ การนําเสนอแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์

๒.๒ การนําเสนอแนวคิดด้านการจัดนิทรรศการ

๓. การสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (๑๐๐ คะแนน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!