ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาทต่อเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาทต่อเดือน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรณีสมัครตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอนและวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2562 (หรือวันอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th และ www.msc.cmru.ac.th หรือที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885335 หรือสำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 613263

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!