หนาวเพียงกายแต่ใจอุ่น รับปีกุนอาสาพยาบาล พัฒนาชุมชน

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาด้านการรับใช้สังคมของนักศึกษาพยาบาล ทำให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง และช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งในแต่ละปีนั้น สมาชิกของชมรมฯอันประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันออกเดินทางลงในพื้นที่ ในการทำความดี เป็นจิตอาสา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยในปีนี้ใช้ชื่อว่า “อาสาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพชุมชน”

ก่อนส่งท้ายปีจอต้อนรับปีกุน นักศึกษาพยาบาลกว่าร้อยชีวิตมุ่งตรงไปยังพื้นที่เป้าหมาย อันได้แก่ บ้านปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 บ้านปางขุมเริ่มมีชนเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อ 300 ปีก่อน แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรที่แน่นอน เป็นการเล่าต่อกันมาของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 300 หลังคาเรือน ทั้ง กะเหรี่ยง ลีซอ ม้ง และ คนไทยพื้นเมือง

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ดอยม่อนอังเกตุ หินมหัศจรรย์ตำนานบ้านผายอง สวนสตรอว์เบอร์รี สวนดอกไม้เบญจมาศ และ นาข้าวขั้นบันได เป็นต้น

น.ส.นภิสา แพ่งประสิทธิ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในฐานะประธานชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เปิดเผยว่า การเลือกพื้นที่ในการไปจัดค่ายอาสาแต่ละครั้งนั้น ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลังจากนั้นออกสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนทำกิจกรรม ให้ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่มากที่สุด การที่เลือกบ้านปางขุมในปีนี้ เนื่องจากโรงเรียนยังขาดบุคลากรทางการศึกษา อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ เด็กและผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ดังนั้น กิจกรรมหลักในการทำภารกิจให้สำเร็จ คือ การปรับปรุงห้องเรียน ทาสีเครื่องเล่นให้สวยงามพร้อมใช้งาน ตกแต่งห้องสมุดให้กับทางโรงเรียน พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ การสอนวิธีแปรงฟันอย่างถูกต้อง การนำเสนอวิธีการคุมกำเนิดรูปแบบต่าง ๆ การป้องกันและรักษาการเกิดเหาบนศีรษะ การเลือกซื้อยาให้ปลอดภัย สาธิตการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดสายตาของนักเรียน การตรวจวัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ทางชมรมได้นำผ้าห่ม เสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาว ไปมอบให้แก่เด็กและผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

สำหรับความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้

นายอนุศิษฎ์ กระทุ่ม (โอม) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า ผมได้เรียนรู้การทำกิจ กรรมเพื่อสังคม ได้หลักการทำงานที่ดีสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนิชีวิตได้อย่างมีคุณค่า สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทำกิจกรรมร่วมกับชาวค่ายและชาวบ้าน เพราะได้พบเจอรู้จักกับคนใหม่ๆ ทั้งชาวบ้าน และ เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวค่าย การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความสุขที่อิ่มเอมใจจริง ๆ ทำให้เด็กมีรอยยิ้ม เห็นชาวบ้านมีสุขภาวะที่ดี ผมไม่ผิดหวังที่ได้มาค่ายอาสาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพชุมชนเลย

นายอัครวินท์ ไชยยัง (แม๊กกี้) นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เล่าถึงความประทับใจว่า ผมมีโอกาสได้รู้จักเพื่อน พี่ น้อง ผู้คนใหม่ ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกับการออกค่ายทุกปี เป็นวิชาชีวิตนอกชั้นเรียนที่มีความหมายต่อผมมาก สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือต้องการมีสังคมที่กว้างมากกว่าที่เป็นอยู่ อยากให้เข้ามาลองสัมผัสกับการทำกิจกรรมออกค่ายครับ แม้จะหนาวกายแต่อบอุ่นใจเป็นที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!