ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ SEA – Teacher Project (7th Batch) ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

พร้อมทั้ง ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สิตา ทายะติ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการชั้นเรียน รวมถึงทักษะทางด้านภาษา และการเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ผ่านมุมมองที่กว้างขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษาและสาขาวิชาปฐมวัย จาก West Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน ได้แก่ Miss Emelyn S. Faeldonia และ Miss Maria Jeanie V. Dela Torre และนักศึกษาจาก Halu Oleo University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน คือ Miss Meida Sitanggang ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น