นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยเพื่อสวนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน ”ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง” ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอราบิก้าของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้จาก นิทรรศการ ฐานเรียนรู้แปลงต้นแบบ รวมถึงการเสวนาสู่เกษตรผู้ผลิตอย่างเป็นระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการผลิตการแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต มุ่งสู่ความยั่งยืน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรขุนวาง เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย1.นิทรรศการจากพระราชดำริงานแรกปี 2525 ถึง 2562 ก้าวสู่ปีที่ 34 แห่งการวิชาการเกษตรและพัฒนากาแฟอราบิก้ากรมวิชาการเกษตร 2. การเสวนาทางวิชาการได้แก่องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรต่อการพัฒนากระแสหลักฎีกาของไทย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายผลผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ 3. การดำเนินงานแข่งขันและสาธิตได้แก่ การแข่งขันถ่ายภาพ การแข่งขันเก็บภาพกาแฟอราบิก้าคุณภาพ การแข่งขันรถสามล้อดอย วิถีชีวิตของชาวดอยเบื้องหลังผู้ปลูกกาแฟและสาธิตวิธีกา รเก็บเกี่ยว/แปรรูป/คั่ว/ชิม/ชง กาแฟในรูปแบบต่างๆ

ในการจัดงานครั้งนี้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จึงขอ เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมในงานตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลาศูนย์ 08.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับ รถที่จะขึ้นไปร่วมในการเปิดงานตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รบกวนปริ้นส์ QR code ผ่านด่านอินทนน์ 1 ติดหน้ารถ เพื่อใช้ผ่านเส้นทางไปศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) และเพื่อใช้แทนบัตรจอดรถเพื่อร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น